සිරිපා වන්දනා සමය අදින් ආරම්භ වනවා.

මෙවර ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය පිළිබඳ නව රෙගුලාසි ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනයක් ද නිකුත් කෙරුණා.

නව රෙගුලාසිවලට අනුව පළාබද්දල විහාරස්ථානය, හැරමිටිපාන, ආඬියාමලතැන්න, වර්ණගල, සීතගඟුල, මැදහින්න, ඉදිකටුපාන යන විශ්‍රාම ශාලා නවාතැන් ලෙස භාවිතා කළ යුතු වනවා.

එමෙන්ම පළාත් පාලන ආයතන මඟින් හඳුනාගෙන ඇති ආරක්ෂිත ස්ථානවල දී හැර දිය නෑම හෝ රෙදි සේදීම නො කළ යුතු බවට ද එම රෙගුලාසිවල සඳහන්.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *