කොළඹ 09, 10, 11, 12, 13 & 14 යන ප්‍රදේශ වලට අද රාත්‍රී 11 සිට ජල කප්පාදුවක් සිදු වන බව ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

මේ අනුව එම වීලාවේ සිට පැය 9ක කාලයක ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ඔවුන් නිවේදනය කරන්නනේ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *