උමන්දාවට ආපු අලුත්ම කාර් එක ගැන අදහස් දක්වමින් පුජ්‍ය සමන්ත භද්‍ර හිමියන් තමයි මේ අදහස් කියන්නේ.

ඒ වීඩියෝ එක පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *