එලොව විකාරෙන් මෙලොව දොඩවන විදුලිබල ඇමති ගැන හිටපු අමාත්‍ය පී හැරිසන් සඳහන් කරනවා.

ඊට අදාළ වීඩියෝව පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *