සපුගස්කන්ද විදුලි බලාගාරයේ බිඳ වැටීම හේතුවෙන් පහත වේලාවන් හීදී අද විදුලිය බිඳවැටේ

A කාණ්ඩය : 17:30 සිට 18:30
B කාණ්ඩය: 18:30 සිට 19:30
Cකාණ්ඩය :19:30 සිට 20:30
Dකාණ්ඩය: 20:30 සිට21:30

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *