විදුලි අර්බුදයට කුමක් වේවිද? යන්න බොහෝ දෙනා අදහස් පල කළා .

මේ අතර අඛණ්ඩව පැය 9ක් විදුලි කප්පාදුවකට යන ලෙස වෘත්තීය සමිති ඉල්ලා තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.