නාමල් රාජපක්ෂ තම පියනන්ගේ මුදල් ගින්මෙන් මුදල් අහිමි වූ සිදුවීම පිළිබඳව කරුණු අනාවරණය කරනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *