ඊයේ පැවති තරඟයේදී සනත් ජයසුරිය ලබාගත්ත සුපිරි උඩපන්දුව මෙන්න

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.