මෙවර ජාතික නිදහස් සැමරුම් දින මේ වන විට සිරගතකොට සිටින රංජන් රාමනායක මහතා හට ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස ලැබෙණු ඇතිබවට ආරංචි මාර්ග මගින් තහවුරු කරයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *