නැවත දැනුම්දෙන තුරු විදුලි කප්පාදුවක් සිදුනොකරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *