පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වී නොමැති පුද්ගලයන්ට පොදු ප්‍රවාහන සේවා ඇතුළු පොදු ස්ථානවලට ඇතුළුවීම වළක්වමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා .

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාවරයා විසින් නිකුත් කර ඇති එහි දැක්වෙන්නේ අප්‍රේල් 30 සිට මෙම නව නීතිය බල පැවැත්වෙන බවයි

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.