බත්තරමුල්ල ඉසුරුපාය ඉදිරිපිටින් බොරැල්ල-කොට්ටාව (174) ප්‍රධාන මාර්ගය මේ වනවිට සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වී තිබෙනවා.

ඒ පිරිවෙන් ගුරු සේවා සංගමයේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන්.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.