විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොළඹ – පුරහල අසලින් අවහිරවීම හේතුවෙන් දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.