ඩෙංගු මර්දන සහායකයින්ගේ සංගමයේ විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ භූමියට ඇතුළුවීමට උත්සහ කිරීමත් සමඟ එහි තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *