හවස 2.30 සිට 6.30 දක්වා පැයක විදුලි කප්පාදුවක්.

හවස 6.30 සිට රාත්‍රී 10.30 දක්වා මිනිත්තු 45ක විදුලි කප්පාදුවක්

By admin