හෙට (02) දිනයේ දහවල් කාලයේ පැය 5 ක කාලයක් හා රාත්‍රී කාලයේ පැය දෙකහාමාරක කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

ඒ අනුව උදෑසන 8.00 සිට දහවල් 1.00 දක්වා E,T,U,V,W යන කලාප සඳහා පැය 5 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු වන අතර දහවල් 1.00 සිට සවස 6.00 දක්වා F,P,Q,R,S කලාප සඳහා ද පැය 5 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙනවා.

එසේම රාත්‍රී කාලයේදී සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 8.30 දක්වා E,T,U,V,W යන කලාප සඳහා පැය දෙකහාමාරක විදුලි කප්පාදුවක් හා 8.30 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා F,P,Q,R,S කලාප සඳහා ද පැය දෙකහාමාරක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කරන බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

වැඩි විස්තර හා කාලසටහන – https://www.pucsl.gov.lk/power-interruption-schedule-25-feb-2022/

By admin