වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇමරිකානු ඩොලරයක විනිමය අනුපාතය රු:230 දක්වා ඉහළ දැමීමට මහබැංකුව තීරණය කරයි.

By admin