වසර 443කට පසුව ගාලුකොටුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නියෝග කර ඇත.

By admin