ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 16 පස්වරුවේ ජාතිය ඇමතීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා.

By admin