ජල බිල්පත් හිග සියළුම පාරිභෝගිකයින්ගේ සැපයුම විසන්ධි කිරීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි මේ වන විට ජල සැපයුම් විසන්ධි කිරිමට පියවරගෙන ඇති බව එම මණ්ඩලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඒකනායක වීරසිංහ සදහන් කළේය.

By admin