හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශගේ හෝකන්දර ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවස ඉදිරිපිට ඊයේ (05) රාත්‍රියේ මහජන විරෝධතාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

හෝකන්දර – විද්‍යාල හන්දියේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වූ විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් පසුව හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශගේ නිවස ඉදිරිපිටට පැමිණ විරෝධතාවයේ නිතර වී තිබෙනවා.

By admin