තවමත් රඹුක්කන ප්‍රදේශයේ වෙඩි ශබ්ද ඇසෙන බව ප්‍රදේශ වාසීන් පවසනවා.

By admin