මේ වන විට තංගල්ල කාල්ටන් නිවස අසල විරෝධ තාවක් ආරම්භව ඇත.

By admin