අද (06) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් මහජන හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

By admin