අගමැති ඉවත්වීම විසදුම බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ අවස්තාවේදී මෙම සංවාදය වන විට පවැත්වෙන කැබිනට් හමුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග පවසනවා.

අගමැති නොව- ජනතාව කියන්නේ ජනාධිපති ඉවත්විය යුතු බව යැයි ඇමතිවරු මුමුණා ඇති අතර එහිදී එක ඇමතිවරයෙක්

ඕක කට ඇරලා තව හයියෙන් කියහල්ලා බං. ඔය යකාට කොරන්න පුළුවන් කෙනමක් නෑ යනුවෙන් සඳහන් කල බවයි ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කලේ.

By admin