පොලිස් මාර්ග බාධක යොදා මහජනතාව අපහසුතාවට පත් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් බත්තරමුල්ල පාර්ලිමේන්තුව අසල සවි කර ඇති යකඩ වැටවල් තුළ ජනතාව යට ඇඳුම් එල්ලා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ත්තරමුල්ල පාර්ලිමේන්තුව අසල සවි කර ඇති යකඩ වැටවල් බොහෝමයක යට ඇඳුම් එල්ලා ඇති අතර මහජනතාවද එම ස්ථානයේ විරෝධතාවයේ නිරත වනවා.

By admin