අද උදෑසන අනුරාධපුර ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය වැඳපුදා ගැනීමට පැමිනි අගමැති මහින්ද, ජනතාවගේ හූ පූජාවක් මැද පිටව ගියා.

By admin