ඊයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් කල ඉල්ලීම ඉවත දැමීමට සජිත් ප්ර්මදාස කටයුතු කල ඇති බව තිස්ස අත්තනායක පවසනවා.

By admin