අරලියගහ මන්දිරය අසලදී වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබෙනවා.

එහි සිටින පිරිස් දන්දහං කරන්නේ ආරක්ෂක අංශ විසින් අහසටවේදී තබා ඇති බවයි.

By admin