අග්‍රාමාත්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී යෝෂිත රාජපක්ෂ රටින් පිටවී තිබෙනවා.

By admin