මහින්ද රාජපක්ෂ සහ පවුලේ අය ත්‍රිකුණාමලය කඳවුරෙන් පිටතට දමන ලෙස ඉල්ලමින් ඔවුන් උද්ඝෝෂණය කරනවා

https://www.facebook.com/lankahitgossip/videos/510201937473973.

By admin