තමන් හැකි ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට කටයුතු කරන බව කථානායකවරයා පවසනවා

රටේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුව කැඳවිය යුතු බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

By admin