මහින්ද රාජපක්ෂ සහ පවුලේ අය රැඳී සිට ත්‍රිකුණාමලය නාවුක කඳවුර ජනතාව වට කර තිබෙනවා.

මහින්ද රාජපක්ෂ සහ පවුලේ සියලු දෙනා එහි සිටිනබව සජීවී විකාශය දුරකථන ඇමතුමක් මගින් ප්‍රකාශ කළා.

ඔවුන් මේ වන විට ඔවුන්ට අයත් පෞද්ගලික යාත්‍රා මගින් පැනයාමට උත්සහ දරන බවත් නාවුකහමුදාවටත් පවතින කරගත නොහැකි බවත් මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ පැමිණ ඔවුන් අල්ලාගන්න ලෙසත් දුරකථන ඇමතුමක් මගින් ප්‍රකාශ කළා.

By admin