නිශ්ශංක සේනාධිපතිට අයත් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය කුඩු කර විනාශ කර තිබෙනවා.

By admin